Potato planters

Image

Image
One-row potato planter

One-row potato planter mounted on the three point suspension system...

Image
Two-rows potato planter

Potato planter  is two-rows planter mounted on the three point...